กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

MAp_deqp.001-1
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม/
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ : 0-2278-8444
อีเมล : callcenter@deqp.mail.go.th

.

สารบรรณกลาง
โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
โทรสาร : 0-2298-5606

รับ-ส่ง หนังสือราชการ : saraban@deqp.mail.go.th

ส่วนการคลังและส่วนพัสดุ
โทรศัพท์ส่วนการคลัง : 0-2298-5624
โทรศัพท์ส่วนพัสดุ : 0-2298-5622
โทรสาร : 0-2298-5623

Skip to content