กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทรศัพท์ : 0-2278-8444
อีเมล : callcenter@dcce.mail.go.th

.

ติดต่อหน่วยงานภายใน/สารบรรณกลาง
โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
โทรสาร : 0-2298-5606

รับ-ส่ง หนังสือราชการ : saraban@dcce.mail.go.th

ส่วนการคลังและส่วนพัสดุ
โทรศัพท์ส่วนการคลัง : 0-2298-5624
โทรศัพท์ส่วนพัสดุ : 0-2298-5622
โทรสาร : 0-2298-5623

Skip to content