รายงานผลโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564 13 ธันวาคม 2564  410  Green Airport ส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายงานผลโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564

ประจำปีงบประมาณ 25641.      หลักการและเหตุผล

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของ กลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการภาคการผลิต ภาคการบริการ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการใช้ ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งปี 2563 กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้พิจารณาเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายประเภท สนามบิน เป็นกิจการในภาคบริการที่สำคัญทั้งการเดินทางและการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรและการ เกิดของเสียจากกิจการของสนามบิน จึงดำเนินโครงการพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) เพื่อพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สนามบินใช้เป็นแนวทางเพื่อมีส่วนร่วมในการ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการสนามบิน

ดังนั้น เพื่อให้เกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Airport) ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการ ดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในสนามบินต่าง ๆ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ( Green  Airport) ปี 2564 เพื่อส่งเสริมศักยภาพกิจการของสนามบินให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น มีการจัดการของเสียอย่างถูกหลักวิชาการตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการ และการบริโภคไปสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.     วัตถุประสงค์

2.1    เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทสนามบิน

2.2   เพื่อตรวจประเมินการบริการประเภทสนามบินตามเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.     กลุ่มเป้าหมาย

กิจการสนามบินหรือท่าอากาศยานพาณิชย์ในประเทศไทย ทั้งท่าอากาศนานาชาติ และท่าอากาศยาน ภายในประเทศ จำนวน 5 แห่ง

4.    ผลการดำเนินงาน

4.1     มีการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปี 2564 เพื่อ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสนามบินเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน

4.2   การเตรียมความพร้อม (Coaching) และให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมแก่สนามบินที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 5 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้งต่อแห่ง และลงพื้นที่ 1 ครั้งต่อแห่ง รวมทั้งมีการสำรวจความพร้อมเบื้องต้นของสนามบินตามเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.3   การตรวจประเมินสนามบินที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ โดยคณะกรรมการ ตรวจประเมินสนามบินฯ

4.4   มีการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564 จำนวน 3 ครั้ง

1)        ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ที่ จะใช้ดำ เนินการ และรับรองรายชื่อสนามบินที่เข้าร่วมโครงการ

2)    ครั้งที่ 2 เพื่อเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม (Coaching) และพิจารณาและให้ ความเห็นชอบรายชื่อสนามบินที่มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการ

3)       ครั้งที่ 3 เพื่อรับรองผลการตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564

 


รายชื่อสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564

ลำดับที่

รายชื่อ

จังหวัด

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมุทรปราการ

2

สนามบินสมุย

สุราษฎร์ธานี

3

ท่าอากาศยานระนอง

ระนอง

4

สนามบินตราด

ตราด

5

ท่าอากาศยานน่านนคร

น่าน

                            

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลง web_2564_สรุป GA.pdf ขนาด: 0.277 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 5

23 มิถุนายน 2564  1208

ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564

17 ธันวาคม 2564  61

ประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล