ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

สถานประกอบการที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) 04 เมษายน 2567  16  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. เสริมศักยภาพและองค์ความรู้ผู้ประกอบการ Green Production

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 02 เมษายน 2567  3  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานประกอบการที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) 02 เมษายน 2567  4  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. จับมือ อพท.สุโขทัย ร่วมส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) 25 มีนาคม 2567  602  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธส.11)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 12 มีนาคม 2567  27  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมโครงการ

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 29 กุมภาพันธ์ 2567  138  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) 23 มกราคม 2567  594  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11

มหิงสาสายสืบ 18 มกราคม 2567  75  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนังสือรวบรวมผลงาน โครงการมหิงสาสายสืบ ปีที่ 15

มหิงสาสายสืบ 19 ธันวาคม 2566  1087  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกาศรายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2566

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ 01 ธันวาคม 2566  1035  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2567

COP 28 28 พฤศจิกายน 2566  531  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ COP28TH - Booklet Program