ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารภายใน
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวโครงการ/กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

17 เมษายน 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กจธ.2/2567) จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (บริษัท เสริมยนต์บริการ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เมษายน 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567)

11 เมษายน 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เมษายน 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน

11 เมษายน 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 26/2567 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 เมษายน 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ข่าวสารภายใน

10 เมษายน 2567  76  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)

10 เมษายน 2567  85  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้าราชการ

10 เมษายน 2567  82  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบข้าราชการ

04 เมษายน 2567  38  กลุ่มงานจริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

01 เมษายน 2567  49  สำนักงานเลขานุการกรม ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

30 มีนาคม 2567  59  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCE ร่วมมือสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนพลังความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาชน แพร่ - น่าน – พะเยา ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข่าวสิ่งแวดล้อม

01 มีนาคม 2567  256  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แบบแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2567

24 กุมภาพันธ์ 2567  22  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า หยุดไฟป่า หยุดควันพิษ

10 กุมภาพันธ์ 2567  68  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) : กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10 กุมภาพันธ์ 2567  56  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) : กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10 กุมภาพันธ์ 2567  60  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP (Conference of the Parties) : ประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

07 กุมภาพันธ์ 2567  16  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตรุษจีน ลดโลกเดือด

ข่าวรับสมัครงาน

10 เมษายน 2567  28  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

10 เมษายน 2567  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

10 เมษายน 2567  34  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

25 มีนาคม 2567  129  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

13 มีนาคม 2567  136  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

01 มีนาคม 2567  327  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกาศรรับสมัครคัดเลือกบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

ข่าวโครงการ/กิจกรรม

04 เมษายน 2567  16  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. เสริมศักยภาพและองค์ความรู้ผู้ประกอบการ Green Production

02 เมษายน 2567  3  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02 เมษายน 2567  4  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. จับมือ อพท.สุโขทัย ร่วมส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)

25 มีนาคม 2567  602  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธส.11)

12 มีนาคม 2567  27  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมโครงการ

29 กุมภาพันธ์ 2567  138  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม