ข่าวสาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

27 ธันวาคม 2566  283  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

28 พฤศจิกายน 2566  173  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ อ.ก.พ. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

28 พฤศจิกายน 2566  242  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

28 พฤศจิกายน 2566  271  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

15 พฤศจิกายน 2566  166  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์

31 ตุลาคม 2566  204  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อและลำดับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน) สำนักงานเลขานุการกรม

27 ตุลาคม 2566  263  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน) สำนักงานเลขานุการกรม

12 ตุลาคม 2566  509  สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (สำนักงานเลขานุการกรม) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม