ข่าวสาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

06 มิถุนายน 2567  305  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

06 มิถุนายน 2567  350  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

01 พฤษภาคม 2567  595  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

01 พฤษภาคม 2567  272  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานรุรการปฏิบัติงาน

10 เมษายน 2567  131  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

10 เมษายน 2567  128  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

10 เมษายน 2567  97  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

25 มีนาคม 2567  176  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

13 มีนาคม 2567  174  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

01 มีนาคม 2567  407  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกาศรรับสมัครคัดเลือกบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

29 กุมภาพันธ์ 2567  638  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ. 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567  859  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ พ.ศ. 2567

27 ธันวาคม 2566  427  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

28 พฤศจิกายน 2566  204  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ อ.ก.พ. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

28 พฤศจิกายน 2566  324  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

28 พฤศจิกายน 2566  282  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

15 พฤศจิกายน 2566  205  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์

31 ตุลาคม 2566  226  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อและลำดับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน) สำนักงานเลขานุการกรม

27 ตุลาคม 2566  312  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน) สำนักงานเลขานุการกรม

12 ตุลาคม 2566  545  สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (สำนักงานเลขานุการกรม) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม