ข่าวสาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

10 กุมภาพันธ์ 2567  24  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) : กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10 กุมภาพันธ์ 2567  23  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) : กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10 กุมภาพันธ์ 2567  24  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP (Conference of the Parties) : ประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

07 กุมภาพันธ์ 2567  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตรุษจีน ลดโลกเดือด

05 กุมภาพันธ์ 2567  34  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก การศึกษานโยบายการลดใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก

02 กุมภาพันธ์ 2567  15  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อเอาชนะวิกฤติสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

02 กุมภาพันธ์ 2567  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป่านิเวศ ลด PM2.5 ได้แค่ไหน

01 กุมภาพันธ์ 2567  13  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้นไม้ลดฝุ่นละอองและมลพิษในเขตเมือง

31 มกราคม 2567  19  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รู้ทันฝุ่น PM2.5

30 มกราคม 2567  16  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชุดความรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่อง ปะการังฟอกขาว (Coral Bleaching)

29 มกราคม 2567  35  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล (Sea Level Rise) กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

26 มกราคม 2567  25  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศ

25 มกราคม 2567  20  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ IOD (Indian Ocean Dipole)

22 มกราคม 2567  13  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แผนที่นำทางและแผนปฏิบัติการด้านการจัดขยะอาหาร ฉบับแรกของประเทศไทย

19 มกราคม 2567  25  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 9 หลักฐานที่แสดงว่าโลกกำลังเดือด

18 มกราคม 2567  422  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาเศรษฐกิจโลก เผยปัญหาโลกเดือดติดอันดับ 1 ความเสี่ยงที่โลกต้องเผชิญในปี 2024

14 มกราคม 2567  1  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

05 มกราคม 2567  10  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Nature-based Solution หรือ การแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานคืออะไร ไปดูกัน...

02 มกราคม 2567  16  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง?

29 ธันวาคม 2566  11  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทสม. เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด

26 ธันวาคม 2566  7  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

21 ธันวาคม 2566  10  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการจัดการฝุ่น PM2.5

27 พฤศจิกายน 2566  10  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5 นวัตกรรมโลจิสติกส์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

25 พฤศจิกายน 2566  9  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5 นวัตกรรมพลังงานทางเลือกแห่งอนาคต

22 พฤศจิกายน 2566  91  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ How to ใช้น้ำอย่างไร ให้ประหยัดและเพียงพอ

20 พฤศจิกายน 2566  57  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4 Gadgets พลังงานแสงอาทิตย์

19 พฤศจิกายน 2566  68  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เที่ยวสุขใจ ไร้คาร์บอน

18 พฤศจิกายน 2566  109  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาคารสีเขียว การออกแบบเพื่อความยั่งยืน

17 พฤศจิกายน 2566  62  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน ทำให้โรคร้ายรุนแรงขึ้น

16 พฤศจิกายน 2566  277  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ How to กินอาหารช่วยลด Carbon Footprint

11 พฤศจิกายน 2566  16  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่

10 พฤศจิกายน 2566  75  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นวัตกรรมลดเสี่ยง PM2.5

09 พฤศจิกายน 2566  20  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Net-Zero Transition” ไต้หวัน สูตรสำเร็จด้วยการมีส่วนร่วม

08 พฤศจิกายน 2566  16  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “ธารน้ำแข็ง” สวิตเซอร์แลนด์ ลดลงอย่างรวดเร็ว

07 พฤศจิกายน 2566  18  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "สัตว์ขั้วโลก" เสี่ยงสูญพันธุ์เหตุจากโลกร้อน

06 พฤศจิกายน 2566  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “วาฬ” ฮีโร่ดักจับคาร์บอน

03 พฤศจิกายน 2566  15  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เที่ยวบินอาจสะดุด เพราะ Climate Change

02 พฤศจิกายน 2566  20  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดอกไม้ในแอนตาร์กติกา ความงามหรือสัญญาณอันตรายของโลก

01 พฤศจิกายน 2566  39  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไมโครพลาสติก ภัยร้ายที่แฝงตัวในก้อนเมฆ

16 ตุลาคม 2566  221  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับตัวรับวิกฤตเอลนีโญ และเตรียมพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ