ศวฝ. ประชุมรับมอบนโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมอบหมายงานการจัดนิทรรศการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน” 26 ตุลาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

01 พฤศจิกายน 2565  4

สส. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรจากพี่สู่น้อง เรื่อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานภายใต้กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค และแนวทางการติดตาม และประเมินผลของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

03 พฤศจิกายน 2565  159

สส. No Gift Policy งดรับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด