กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทำเนียบอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ทำเนียบอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรม CCE

นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล

อธิบดี
ดำรงตำแหน่ง
– 18 ต.ค.65

ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายเฉลิมชัย ปาปะทา

อธิบดี
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565

อสส-สุรชัย
นายสุรชัย อจลบุญ

อธิบดี
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

อธิบดี
ดำรงตำแหน่ง
30 ก.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2563

old01
นายสากล ฐินะกุล
อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

old02
นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์
อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
30 มิ.ย. 2557 – 1 ตุลาคม 2559

old03
นายจตุพร บุรุษพัฒน์

อธิบดี
ดำรงตำแหน่ง
19 ต.ค. 2555 – 30 มิ.ย. 2557

old04
นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์

อธิบดี
ดำรงตำแหน่ง
18 พ.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2555

old05
นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
21 ต.ค. 2554 – 17 พ.ค. 2555

old06
นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ
อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
31 มี.ค. 2554 – 10 ต.ค. 2554

old07
นางอรพิณท์ วงศ์ชุมพิศ

อธิบดี
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2551 – 30 มี.ค. 2554

old08
นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์

อธิบดี
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2549

old09
นายวิชัย แหลมวิไล
อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
16 มิ.ย. 2548 – 30 ก.ย. 2548

old10
นายสุวัช สิงหพันธ์
อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
1 มิ.ย. 2547 – 9 ม.ค. 2548

old11
นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน

อธิบดี
ดำรงตำแหน่ง
12 ธ.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2551
24 มี.ค. 2546 – 31 พ.ค. 2547

old12
นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์

อธิบดี
ดำรงตำแหน่ง
17 พ.ย. 2545 – 15 ก.พ. 2546

old13
นายวีระ สกุลทับ
อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2544 – 30 ก.ย. 2545

old14
นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์
อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
10 ม.ค. 2548 – 15 มิ.ย. 2548
1 ม.ค. 2543 – 30 ก.ย. 2544

old15
นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ

อธิบดี
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2541 – 30 ธ.ค. 2542

old16
นายสุวัจน์ สงวนวงศ์

อธิบดี
ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2541

old17
นายสันทัด สมชีวิตา
อธิบดี

ดำรงตำแหน่ง
2 ก.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2535

Skip to content