กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

เครื่องหมายราชการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

          ภาพเครื่องหมายราชการมีลักษณะเป็นวงกลมสีเขียวซ้อนกัน ภายนอกเป็นวงสีเขียวเข้ม ด้านบนมีชื่อภาษาไทยสีขาวว่า “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” ด้านล่างมีชื่อภาษาอังกฤษสีขาวว่า “DEPARTMENT OF CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENT” ระหว่างชื่อมีวงกลมสีขาวคั่นอยู่ ภายในวงกลมสีเขียวเข้มเป็นรูปลักษณ์ (pictogram) ตรงกลางเป็นรูปคนสีเขียวอ่อน เบื้องหลังเป็นต้นไม้สีขาว และครึ่งวงกลมสีเขียวเข้มซ้อนกัน 3 ชั้น ด้านล่างเป็นสายน้ำสีเขียวเข้ม และผืนแผ่นดินสีขาว
– คนสีเขียวอ่อน หมายถึง คนที่ดำรงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกจากกันได้ มีความรับผิดชอบร่วมกันในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
– ต้นไม้ สายน้ำ ผืนแผ่นดิน หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างเชื่อมโยงเกื้อกูลและเป็นหนึ่งเดียวกัน
– ครึ่งวงกลมสีเขียวเข้มซ้อนกัน 3 ชั้น หมายถึง โลกที่โอบอุ้มทุกสรรพสิ่ง โดยมีชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อทุกสรรพสิ่ง ต้องพร้อมรับ ปรับตัวเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนบนผืนโลก

 

Skip to content