กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

เครื่องหมายราชการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

  ภาพเครื่องหมายราชการมีลักษณะเป็นวงกลมสีเขียวซ้อนกันภายนอกเป็นวงสีเขียวเข้ม ด้านบนมีอักษรภาษาไทยชื่อ “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษ “DEPARTMENT OF CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENT” สีขาวระหว่างอักษรมีวงกลมสีขาวคั่นอยู่ระหว่างกลาง ภายในวงกลมสีเขียวเข้ม เป็นภาพสัญลักษณ์ Pictogram ตรงกลางเป็นคนสีเขียวอ่อน เบื้องหลังเป็นต้นไม้เสีขาว และครึ่งวงกลมสีเขียวเข้มซ้อนกัน 3 ชั้น ด้านล่างเป็นสายน้ำ สีเขียวเข้ม และผืนแผ่นดินสีขาว โดยมีความหมาย ดังนี้
– คนสีเขียวอ่อน หมายถึง คนที่ดำรงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกจากกันได้มีความรับผิดชอบร่วมกันในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
– ต้นไม้ สายน้ำ ผืนแผ่นดิน หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างเชื่อมโยงเกื้อกูลและเป็นหนึ่งเดียวกัน
– ครึ่งวงกลมสีเขียวเข้มซ้อนกัน 3 ชั้น หมายถึง โลกที่โอบอุ้มทุกสรรพสิ่ง โดยมีชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อทุกสรรพสิ่ง ต้องพร้อมรับ ปรับตัวเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนบนผืนโลก

 

Skip to content