กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
Privacy Policy of Department of Climate Change And  Environment
จัดทำเมื่อวันที่ 8  มกราคม 2567

           กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยนโยบายดังกล่าวได้กำหนดถึงความหมายต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนวิธีการที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการในการเก็บรวบรวม การใช้ การเก็บรักษา การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ  ของเจ้าของข้อมุลส่วนบุคคล ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567”

            ข้อ 2 บทนิยาม

            “กรม” หมายความว่า กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

            “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

            “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

            “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลที่กรมเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย

            “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น

            ข้อ 3 กรมจะใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนข้อมูลที่เชื่อมต่อกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการขึ้นทะเบียนและใช้สำหรับการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร

            ข้อ 4 กรมจะใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้

            ข้อ 5 กรมขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

            ข้อ 6 กรมจะใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลการเข้าใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการเครือข่ายกรม หรือการใช้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของกรม

            ข้อ 7 กรมจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาต ลงทะเบียน การขึ้นทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร การทำแบบสำรวจ หรือช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ที่ควบคุมดูแลโดยกรม หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับกรม หรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยกรม เป็นต้น

            ข้อ 8 กรมจะเก็บรวบรวมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามภารกิจของกรม เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของกรม ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

            ข้อ 9 กรมจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น เพื่อการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่

                          (1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

                          (2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

                          (3) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

                          (4) เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

                          (5) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

            ข้อ 10 กรมจะไม่ใช้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับลักษณะทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกหรือการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

            ข้อ 11 กรมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้

            ข้อ 12 กรมได้กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรม

            ข้อ 13 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

                         (1) สิทธิได้รับแจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

                         (2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

                         (3) สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล

                         (4) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                         (5) สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

                         (6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

                         (7) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

                         (8) สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประเมินผลไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

            การขอใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรม

            ข้อ 14 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2278 8400 เว็ปไซต์กรม https://www.dcce.go.th

เอกสารแนบเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

Skip to content