กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง

pdf

เรื่อง-วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน-2.5-ไมครอน

ขนาดไฟล์: 50.35 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 620
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-วิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน-ลงวันที่-๔-กันยายน-๒๕๕๖

ขนาดไฟล์: 487.31 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 512
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองด้วยเครื่องวัดความทึบแสง

ขนาดไฟล์: 188.46 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 534
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-กําหนดมาตรฐานค่าควันขาวจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์

ขนาดไฟล์: 159.17 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 513
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021

มาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ

pdf

เรื่อง-เกณฑ์การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย-และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

ขนาดไฟล์: 1.52 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 730
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021

มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพดิน

มาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย

pdf

เรื่อง-หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย

ขนาดไฟล์: 61.70 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 448
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม-จังหวัดนครพนม

ขนาดไฟล์: 74.42 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 408
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด-จังหวัดตราด

ขนาดไฟล์: 80.03 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 394
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่น

ขนาดไฟล์: 96.72 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 397
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
Skip to content