กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นามสงเคราะห์

นามสงเคราะห์

ผู้บริหารระดับสูง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรม CCE

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล
Mr. Somsak Sappakosonkul

อธิบดี กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
Director General Department of Climate Change and Environment

โทรศัพท์ : 0 2298 5610 ต่อ 1802
E-mail  : somsak.mnre@gmail.com

S__79814716

นายปวิช  เกศววงศ์
Mr.Pavich Kasavawong

รองอธิบดี กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2278 8423
E-mail : pavichk@dcce.mail.go.th

ว่าง

รองอธิบดี กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
Deputy Director General

โทรศัพท์  : –
E-mail : –

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Director of Internal Audit Subdivision

นางณัฐวรรณ ชมอินทร์
Mrs.Nutthawan Chomin

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Subdivision

โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1449
E-mail : nutthawan1@hotmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายอรรจภิษัจ พิณตานนท์
Mr.Aujpisuch  Pintanon

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Management System Development Subdivision

โทรศัพท์ : 022985736
E-mail : psd_deqp@dcce.mail.go.th

กลุ่มงานจริยธรรม

นายปวิช เกศววงศ์

นายปวิช  เกศววงศ์
Mr.Pavich Kasavawong

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
Head of Ethics Subdivision

โทรศัพท์ : 0 2278 8423
E-mail : pavichk@dcce.mail.go.th

Mr. Wat Thabungkan

นายวัฒน์  ทาบึงกาฬ
Mr.Wat  Thabungkan

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
Deputy Head of Ethics Subdivision

โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1421
โทรสาร : 022788449
E-mail : Wat2475@gmail.com

สำนักงานเลขานุการกรม

Mr. Wat Thabungkan

นายวัฒน์  ทาบึงกาฬ
Mr.Wat  Thabungkan

เลขานุการกรม
Secretary of the Department

โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1421
โทรสาร : 022788449
E-mail : Wat2475@gmail.com

ผู้อำนวยการ_0037_นางทัดทรวง สุขสว่างนางทัดทรวง สุขสว่าง
Mrs.Tadsuang Suksawang

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resources subdivision


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1447
E-mail : hr.deqp@gmail.com

ผู้อำนวยการ_0036_นางสาวจุฑามาศ นครวงค์นางสาวจุฑามาศ นครวงค์
Miss.Juthamard Nakhonvong

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง
Director of Finance Subdivision


โทรศัพท์ : 02 2788426
E-mail : Juthamard_n@dcce.mail.go.th

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร
Miss Haruthai Papussaro

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
Director of Planning and Evaluation Subdivision


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1291
E-mail : chata8@gmail.com

ผู้อำนวยการ_0037_นางทัดทรวง สุขสว่างนางทัดทรวง สุขสว่าง
Mrs.Tadsuang Suksawang

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร
Director of Assistant and Coordinate for Executive Subdivision


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1447
E-mail : hr.deqp@gmail.com

ผู้อำนวยการ_0034_นางสาวกุลธิดา ชาติสันติกุลนางสาวกุลธิดา ชาติสันติกุล
MISS. KULTIDA CHATSANTIKUL

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
Director of Legal Affair subdivision


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 8429
E-mail : kullawyer123@gmail.com

ผู้อำนวยการ_0038_นางสาวอ้อยทิพย์ ถนนทิพย์นางสาวอ้อยทิพย์ ถนนทิพย์
Miss oythip thanonthip

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief of General Administration Subdivision


โทรศัพท์ : 022788400-19 ต่อ 1216
โทรสาร : 02 2985606
E-mail : oytip_2525@hotmail.co.th

กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

Mr.Panya Warapetcharayut

นายปัญญา วรเพชรายุทธ
Mr.Panya Warapetcharayut

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก
Director of Climate Change Mitigation Division

โทรศัพท์ : 0 2577 2387
โทรสาร : 0 2577 4199
E-mail : panya41@hotmail.com

นายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์
Mr.Prapassit  Siribhodi

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาแนวทางและศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
Director Greenhouse Gas Mitigation Guidelines and Capacity Development Subdivision


โทรศัพท์ : 02-278-8400 ต่อ 1610
โทรสาร : 02-298-5635
E-mail : siribhodi2508@gmail.com

นายศิวัช แก้วเจริญ
Mr.Sivach  Kaewcharoen

ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
Director of GHG Reduction Estimated Section


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1845
โทรสาร : 022985634
E-mail : sivachk@gmail.com

นางปาริชาติ หาญเรืองเดช
Miss Parichat Hanrueangdet

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีก๊าซเรือนกระจก
Director of GHG inventory section


โทรศัพท์ : 022788431
E-mail : parichat@dcce.mail.go.th

นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล
Mr.Alongkot Srivijitkamol

ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก
Director of Climate Change Mitigation Action Subdivision


โทรศัพท์ : 02278-8400-19 ต่อ 1642
โทรสาร : 022985651
E-mail : kotdeqp@gmail.com

นางภานุมาศ พูลเพิ่มทรัพย์
Mrs.Panumas  Phunphermphan

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief of General Administration Subdivision


โทรศัพท์ : 022788440 ต่อ 1634
โทรสาร : 022985634
E-mail : Pajugka27@gmail.com

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอุมา ศรีสุข
Ms.Uma  Srisuk

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
Director of Participation promotion in Climate Change and Environment Division

โทรศัพท์ : 0 2298 5659
โทรสาร :
E-mail : usrisuk@gmail.com

สร้อยนภา  หาญเมตตา
Soynapa Harnmetta

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน
Director of Sustainable City Environmental Management Promotion Section


โทรศัพท์ : 02-298-5652
โทรสาร : 02-298-5652
E-mail : harnmetta@gmail.com

นางสาวอัจฉรา ภู่ประเสริฐ
Ms.Atchara   Phuprasert

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการมีส่วนร่วม
Director of Participatory Coordination Promotion Section


โทรศัพท์ : 022985640 ต่อ 1753
โทรสาร : 022985640
E-mail : atcharap3@gmail.com

นายชัยพล จันทะวัง
Mr.Chaiyapol  Chantawang

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม
Director of Children and Youth Environmental Promotion Section


โทรศัพท์ : 02-298-5616 ต่อ 1840
โทรสาร : 02-298-5616
E-mail : juntawang@hotmail.com

นางเรไร  เที่ยงธรรม
Mrs.Rayrai  Teingtham

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม
Director of Environmental Volunteer Promotion Section


โทรศัพท์ : 022985659
โทรสาร : 022985647
E-mail : rarai6@hotmail.com

นายจำลอง  ชะนะมณี
Mr.Jumlong  Chanamanee

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน
Director of Non-government and Community Organizations Collaborative Promotion Section


โทรศัพท์ : 022985358
โทรสาร : –
E-mail : Long_nemo2523@gmail.com

นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ
Ms.Petchalada  Orchaiyapoom

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
Director of Sustainable Production and Consumption Promotion Section


โทรศัพท์ : 022985653
โทรสาร : 022585653
E-mail : petcharada14@gmail.com

นางสาวพรพิมล สมนึก
Ms.Pornpimon Somneuk

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Chief of General Administration Subdivision


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1709
โทรสาร : 022788400
E-mail : im210@hotmail.com

กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอุมา ศรีสุข
Ms.Uma  Srisuk

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Director of  Climate Change Adaptation Division

โทรศัพท์ : 0 2298 5659
โทรสาร : –
E-mail : usrisuk@gmail.com

ธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์
TEERAPONG  LAOPONGPITH

ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Director of Climate Change Risk Analysis Subdivision


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1552
โทรสาร : –
E-mail : tlaopongpith@gmail.com

นางสาวนุชนารถ ไกรสุวรรณสาร
Ms.Nuchanard  Kraisuwansan

ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา
Director of Environmental Education Section


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1525
โทรสาร : 022985629
E-mail : best273@gmail.com

นายเอกราช  ขำมะโน
Mr.Eakaraja  Khummano

ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Director of Climate Change Adaptation Subdivision


โทรศัพท์ : 022788400-19 ต่อ 1505
โทรสาร : 0 2298 5738
E-mail : eak.deqp@gmail.com

นางสาวระเบียบ ภูผา
Ms.Rabiab  Poopha

ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
Director of the Public Awareness Building Group


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1532
โทรสาร : 022985629
E-mail : rabiabpoopha@gmail.com

นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์
Mrs.Rosalind Amornpitakpun

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาแนวทางและศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Director of Climate Change Adaptation Guideline and Capacity Development Subdivision


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1501
โทรสาร : 022985738
E-mail : rosalind55@hotmail.com

นางสาวจริยา ชื่นใจชน
Ms.ariya  Chuenjaichon

ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Director of Climate Change Adaptation Evaluation Subdivision


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1551
โทรสาร : 022985631
E-mail : gaygai22@hotmail.com

นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์
Mrs.Jindarat  Ruangchotivit

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม **
Director of Develop the potential of personnel in the field of climate change Section


โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 3616
โทรสาร : 0 2577 1140
E-mail : jrungchotevit @ gmail.com

นายบุญสม สุวรรณสุข
Mr.Boonsom Suwannasuk

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Chief of General Administration Subdivision


โทรศัพท์ : 022985626
โทรสาร : –
E-mail : boonsoms@gmail.com

กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

Ms.Nareerat Panmanee

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี
Ms.Nareerat Panmanee

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director of the Division of Strategy and International Cooperation

โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1822
โทรสาร : –
E-mail : nareerat@dcce.mail.go.th

นางสาวกฤตยา ชุณหวิริยะกุล
Ms.Krittaya  Chunhaviriyakul

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนามาตรการและกลไก
Director of Climate Measure and Mechanism Section


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1822
โทรสาร : –
E-mail : Krittaya.c@dcce.mail.go.th

แฟรดาซ์ มาเหล็ม
FAIRDA  MALEM

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Director of Policy and Planning Subdivision


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1403
โทรสาร : –
E-mail : mfairda@yahoo.com

นางนิรมล กาฬอ่อนศรี
Mrs.Niramon  Kala-onsri

ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
Director of Secretary of National Climate Change Policy Committee Division


โทรศัพท์ : 0 2278 8400 ต่อ 1815
โทรสาร : –
E-mail : niramon2303@gmail.com

น.ส. บาจรีย์ สงวนวงศ์
Miss Bajaree Saguanwongse

ผู้อำนวยการกลุ่มอนุสัญญาและความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director of International Convention and Cooperation Subdivision


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1410
โทรสาร : 022985872
E-mail : climatebj@gmail.com

นายธนาพันธ์ สุกสอาด
Mr.Thanaphan Suksaard

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล**
Director of Digital Technology Development Sub Division


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1630
โทรสาร : 022985437
E-mail : thanapan@dcce.mail.go.th

นางสาวสุพรรณี  สุวรรณชาติ
Miss Supannee  Suwannachart

ผู้อำนวยการกลุ่มฐานกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม**
Director of Central Database on Climate change and Environment Subdivision


โทรศัพท์ : 02 298 5636
โทรสาร : 02 298 5634
E-mail : supannee@decc.go.th

นายชัชวาลย์  อุดมพันธุ์
Mr.Chatchawan  Udomphan

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief of General Administration Subdivision


โทรศัพท์ : 022788400 ต่อ 1822
โทรสาร : –
E-mail : chatchawan21@dcce.mail.go.th

ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

Mr.Panya Warapetcharayut

นายปัญญา วรเพชรายุทธ
Mr.Panya Warapetcharayut

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
Director of Climate Change and Environmental Research Center

โทรศัพท์ : 0 2577 2387
โทรสาร : 0 2577 4199
E-mail : panya41@hotmail.com

นายอัศมน ลิ่มสกุล
Mr. Atsamon Limsakul

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Director of Climate Change Adaptation Research Section


โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 2216
โทรสาร : 0 2577 1138
E-mail : atsamonl@gmail.com

นางสาวสุปราณี บุญเรืองรุ่งธนา
Miss Supranee Boonruangrungtana

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานวิจัยและความร่วมมือ
Director of Research Planning and Cooperation Section


โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 1333
โทรสาร : 02 577 1138
E-mail : supranee.om@gmail.com

 

นางสาววรรณา เลาวกุล
Miss Wanna Laowagul

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและห้องปฏิบัติการ
Director of Standardization and Laboratory Section


โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 1305
โทรสาร : 0 2577 1138
E-mail : wlaowagul@yahoo.com

นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
Mr. Rath Ruangchotevit

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
Director of Greenhouse Gas Mitigation Research Section


โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 1123
โทรสาร : 025771138
E-mail : rath10@yahoo.com

นางสาววาลิกา เศวตโยธิน
Ms. Variga Sawaittayotin

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
Director of Environmental Research Section


โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 1222
โทรสาร : 0 2577 1138
E-mail : variga2011@gmail.com

นายบัญชา พันธุลี
Mr.Buncha  Phantulee

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief of General Administration Subdivision


โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 1108
โทรสาร : 0 2577 1138
E-mail : Phantulee10@hotmail.com

** หมายเหตุ มอบหมาย
1. ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นผู้กำกับดูแล กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และกลุ่มฐานข้อมูลกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
2. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กำกับดูแล  กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

Skip to content